Fjernsupport for kunder

Ring 70 400 300 eller kontakt din personlige konsulent.


I forbindelse med vores teknikers forbindelse til din computer via fjernsupport, kan vores medarbejder få adgang til at se de persondata, som er åbne i forskellige programmer på din computer.

Vi beder dig derfor om straks at lukke alle programmer indeholdende persondata ned, såfremt det ikke er nødvendigt for vores udførsel af den aftalte support opgave, at de er åbne.

Vi gør opmærksom på, at alle Ravn ITs medarbejdere har underskrevet en tavshedserklæring om de personoplysninger, som medarbejderne ikke kan undgå at se, i forbindelse med ydelse af support.

Start fjernsupport


  • Fjernsupport faktureres pr. påbegyndt halve time.
  • Fjernsupport faktureres pr. påbegyndt kvarter, hvis du allerede har et fjernsupportabonnement til den PC, som Ravn IT skal tilgå, og hvis du har et klippekort.

RavnIT-Team-2017

Ravn IT salgs- og leveringsbetingelser

§ 1. Anvendelse

1.1) Disse vilkår gælder for alt samarbejde mellem Ravn IT A/S (Ravn IT) og Kunden, med mindre Kunden kan dokumentere, at andet er aftalt.

1.2) Disse vilkår er gældende, hvis Kunden har accepteret dem på en af følgende måder:


1.2.1) Hvis vilkårene har været vedhæftet en e-mail med et tilbud fra Ravn IT, som Kunden har accepteret.


1.2.2) Hvis der i et tilbud fra Ravn IT, som Kunden har accepteret, har været henvist til, at samarbejde med Ravn IT er underlagt disse vilkår.


1.2.3) Hvis vilkårene indgår som bilag til en fysisk indgået aftale.


1.2.4) Hvis Ravn IT i et brev eller e-mail til Kunden har anført, at al fremtidigt samhandel vil være underlagt disse salgs- og leveringsvilkår.


1.2.5) Hvis Ravn IT på andet grundlag kan dokumentere, at disse vilkår er vedtaget af Kunden.


§ 2. Kommunikation

2.1) Al kommunikation med bindende vilkår mellem Ravn IT og Kunden kan ske via  e-mail, med mindre andet udtrykkeligt er anført i disse vilkår.

2.2) Ravn IT kan med frigørende virkning sende påkrav og andre bindende meddelelser til en e-mail tilhørende Kunden, herunder til en generel e-mail som info@, salg@ osv.


2.3) Kunden skal anvende de på www.ravnit.dk til en hver tid oplyste e-mails til al kommunikation til Ravn IT.


 § 3. Tilbud

3.1) Alle e-mails fra Ravn IT er at betragte som estimater eller overslag med mindre det tydeligt fremgår af e-mailen, at der er tale om et tilbud.

3.2) Alle tilbud fra Ravn IT er gældende i 14 dage fra tilbuddets datering. Ravn IT tager dog forbehold for prisændringer, kampagner og udgåede varer.

3.3) Kunden kan acceptere et tilbud per e-mail. For nogle typer aftaler og licenser kræver Ravn IT tillige en underskrift på et fysisk dokument, før en endelig aftale er indgået.

3.4) Hvis Kunden i sin accept henviser til eller vedhæfter egne indkøbsvilkår, så har en sådan henvisning eller vedhæftning ikke nogen betydning, med mindre Kunden på en meget klar og tydelig måde ved fremsendelse af accepten gør Ravn IT opmærksom på, at Kunden alene ønsker at handle med Ravn IT på egne vilkår.

3.4.1) Herefter er der først indgået en aftale, når Ravn IT skriftligt har accepteret at ville handle på Kundens indkøbsvilkår.


§ 4. Konsulentbistand

4.1) Kunden er gjort opmærksom på og accepterer, at alle henvendelser til Ravn IT vil blive behandlet som anmodning om betalbar bistand, med mindre henvendelse kan henføres til en forudbetalt ydelse.

4.1.1) Henvendelser der alene drejer sig om oplysninger om priser eller anmodning om tilbud, der ikke kræver analyser eller anden bistand fra Ravn ITs side, betragtes dog ikke som anmodning om betalbar bistand.

4.2) Konsulentbistand ydes til normal timepris inden for tidsrummet 08:00 – 16:00 mandag – torsdag og i tidsrummet 08:00 – 15:00 om fredagen.

4.3) Kunden kan som udgangspunkt ikke forvente, at Ravn IT besvarer henvendelser uden for det ovenfor i pkt. 4.2 nævnte tidsrum.

4.4) Konsulentbistand, der ydes til Kunden på Kundens foranledning uden for ovennævnte tidsrum, sker til forhøjet timepris/mod et tillæg, jf. Ravn ITs til enhver tid gældende prisliste. Dette gælder tillige, hvis kunden henvender sig uden for ovennævnte tidsrum, og Ravn IT besvarer henvendelsen.

4.5) Bistand hos Kunden eller på en af kunden anvist lokalitet afregnes per påbegyndt time. Starttidspunktet for bistanden er, når konsulenten træder ind af døren og sluttidspunktet er, når konsulenten forlader lokaliteten.

4.6) Bistand via telefon, e-mail eller ved fjernopkobling afregnes per påbegyndt kvarter. Starttidspunkt er, når konsulenten påbegynder opgaven. Sluttidspunktet er, når supportopgaven er afsluttet.

4.7) Kørsel afregnes per påbegyndt kvarter fra det tidspunkt konsulenten befinder sig under transport. Udlæg til bro, færger, fly etc. refunderer kunden.


§ 5. Priser og betaling

5.1) Alle priser opgivet af Ravn IT er ekskl. moms, klargøring, installation, idriftssættelse og levering.

5.2) Priser på hardware og software, som leveres af tredjemand, er variable, hvorfor Kunden accepterer, at endelig pris først kan fastsættes ved Ravn ITs bestilling af varerne hos tredjemand, således at endelig pris først kendes af Kunden på bestillingstidspunktet. Fraviger prisen fra tilbuddet gøres Kunden opmærksom på dette inden bestilling.

5.3) Betaling skal ske 14 dage efter fakturadato, med mindre andet fremgår af Kundens faktura, eller med mindre Ravn IT kræver forudbetaling.

5.4) Skal Ravn IT levere produkter indkøbt fra 3. part (hardware/software) vil disse produkter blive faktureret ved levering til Kunden eller Ravn IT.

5.5) Klippekort og serviceaftaler faktureres og betales af Kunden forud inden ibrugtagen.


5.6) Kunden skal foretage fuld betaling til Ravn IT, selv om en levering er udskudt på grund af Kundens forhold.

5.7) Kunden er ikke berettiget til at modregne eller tilbageholde nogen del af købesummen på grund af modfordringer.


5.8) Ravn IT beregner sig et rykkergebyr på kr. 100,- ekskl. moms pr. rykker.


5.9) Ved forsinket betaling beregner Ravn IT sig en misligholdelsesrente på 12 % p.a. tilskrevet kvartalvis.


5.10) Hvis Kunden har forfaldne ubetalte regninger, er Ravn IT berettiget til at
suspendere enhver levering af yderligere produkter og ydelser til Kunden uanset art, indtil fuld betaling er sket. Ravn IT er også berettigede til at afbryde forbindelse til al Kundens hosting/website, indtil fuld betaling er sket. 


5.11) Ravn IT har ejendomsforbehold til det solgte, indtil den fulde købesum er betalt.


5.12) Manglende betaling af fakturaer behandles efter inkassolovens regler.


5.13) Ravn IT er i tilfælde af manglende eller forsinket betaling berettiget til at hæve indgåede support/serviceaftaler og øvrige aftaler helt eller delvis og kræve erstatning for alle tab.


5.14) Manglende ophævelse af aftaler eller manglende suspension skal ikke anses for at udgøre et afkald på at gøre retten hertil gældende på et senere tidspunkt.


§ 6. Kundeportal og dokumentation

6.1) Hvis Kunden har abonnement, serviceaftale eller klippekort hos Ravn IT, kan Kunden få tilsendt login informationer til Ravn ITs kundeportal.

6.2) Kundeportalen giver Kunden et overblik over Kundens forretningsomfang med Ravn IT. 


6.3) Ravn IT kan uden varsel ændre på indholdet og omfanget af, hvad der vises på kundeportalen.


6.4) Kunden er eneansvarlig for brug af login informationerne til kundeportalen.


6.5) Ravn IT etablerer alene en dokumentation bestående af en række installationsoplysninger for Kunden, som Ravn IT kommer i besiddelse af som følge af udført konsulentbistand for Kunden.


6.5.1) Installationsoplysningerne vedligeholdes alene, hvis der sker ændringer som følge af konsulentopgaver udført af Ravn IT.


6.5.2) Ønsker Kunden egentlig dokumentation af Kundens IT-miljø/system eller brugervejledninger til Kundens IT-miljø/systemer, sker dette efter særskilt aftale og betaling. Det samme gælder vedligeholdelse af allerede udarbejdet dokumentation/brugervejledning.


§ 7. Installation og opsætning 

7.1) Med mindre Kunden udtrykkelig har anført i sin bestilling, at Kunden selv ønsker at foretage installation og opsætning af indkøbt hardware og software, så foretager Ravn IT installation og opsætning som konsulentbistand.

7.2)  Ravn IT afgør, om klargøring sker hos Kunden eller hos Ravn IT.


7.3)  Når Kunden og Ravn IT har aftalt, hvornår installation og opsætning skal ske, skal Kunden, eventuelt i samarbejde med Ravn IT, påse, at følgende som minimum er klargjort på den aftalte dato:


7.3.1) Nødvendig strøm; herunder stærkstrøm med jording og nødvendige strømkabler fremført til arbejdsstationer.


7.3.2) Tilstrækkelig internetforbindelse og nødvendig og tilstrækkelig netværkskabling med alle nødvendige netværksudtag og tilstrækkelig kapacitet.


7.3.3) Serverrum/printerrum eller andet rum/placering der opfylder kravene til placering af IT-udstyr, herunder med den nødvendige kølning og støvfrihed og opfyldelse af arbejdsmiljøkrav og pladskrav.


7.3.4) Simkort og alle nødvendige koder, hvis der skal arbejdes med mobile enheder.


7.3.5) Tilstedeværelse af medarbejdere og computere/mobile enheder, som er nødvendige for at udføre den bestilte opgave.


7.3.6) Alle nødvendige logins til alle interne og eksterne IT-systemer.


7.3.7) Gyldige licensnøgler til alt software der skal installeres/opdateres.


7.4) Ravn IT er berettiget til at fakturere al mertid, som anvendes som følge af Kundens manglende opfyldelse af ovenstående, med mindre Kunden mod særskilt betaling har overladt alle eller nogle af opgaverne til Ravn IT.


7.5) Kunden forestår selv bortskaffelse af al emballage fra det leverede hardware/software, med mindre kunden ved særskilt betaling har overladt denne opgave til Ravn IT.


7.6) Hvis Ravn IT har rådgivet om dimensionering og/eller valg af udstyr og software, og sådanne råd er baseret på Kundens forudgående egne oplysninger om kapacitet, planlagt brug o.lign., jf. Kundens skriftlige kravspecifikation, så har Kunden det fulde ansvar for såvel fuldstændigheden som rigtigheden af de afgivne oplysninger og bærer ansvaret for alle følger af manglende rigtighed/fuldstændighed.


7.7) Når installation og opsætning er færdig, skal Kunden selv på betryggende vis opbevare alle licensbeviser, originale datamedier og andet, som sætter Kunden i stand til at reetablere det installerede, med mindre det er aftalt, at Ravn IT varetager disse opgaver.


§ 8. Klippekort  

8.1) Klippekort faktureres ved oprettelsen.

8.2) Al konsulentbistand udført af Ravn IT, jf. disse vilkår, kan betales med klippekort, og vil af Ravn IT blive trukket på klippekortet, med mindre bistanden er dækket af anden aftale; f.eks. eksterne konsulenter. 


8.3) Alle klippekort udløber 24 måneder efter fakturadatoen.


8.4) Klippekort kan ikke overdrages og/eller refunderes.


8.5) Kunden kan til enhver tid rekvirere oplysninger om status på klippekortet.


§ 9. Abonnementer 

9.1) Ravn IT sælger en række produkter og ydelser, som erhverves via et abonnement. Der kan være tale om software med en årlig licens, domænenavne, hosting (drift) og andre produkter med en periodisk betaling.

9.2) Kunden er gjort bekendt med og accepterer, at der er indgået en aftale om køb af et abonnement, når der på en faktura fra Ravn IT er anført en periodeangivelse; f.eks. pr. 1 år eller pr. kvartal.


9.3) Fornyelse af abonnementer sker automatisk, hvis Kunden ikke senest 3 måneder før udløb af den på fakturaen anførte periode skriftligt har opsagt abonnementet.


9.4) Visse abonnementer optælles periodisk og faktureres ud fra den nye optælling.


9.5) Ravn IT kan uden varsel forhøje priserne på abonnementer, der ikke er opsagt, med samme prisforhøjelse, som Ravn ITs leverandører har forhøjet prisen med. Yderligere prisforhøjelser skal gøres kunden bekendt før udløb af en periode.


9.6) Ravn IT kan erstatte, opsige eller forkorte et abonnementsprodukt, såfremt kunden gøres bekendt med dette før udløb af en periode.


9.7) Vælger Kunden ikke at forlænge et abonnement, eller bliver abonnementet lukket, er Kunden selv ansvarlig for den forringelse af Kundens sikkerhed/driftssituation, som ophør af et abonnement måtte forårsage.


9.8) Hvis abonnementet omfatter ret til opbevaring af data/backup af data, er Kunden selv ansvarlig for, at eventuelle data er udlæst, inden abonnementet ophører, med mindre det er aftalt, at Ravn IT varetager denne opgave. 


9.9) Ravn IT kan lukke for et løbende abonnement, hvis Kunden ikke rettidigt har betalt for abonnementet. Nedlukning fritager ikke Kunden for at betale for abonnementet. Enhver reetablering af et abonnement efter nedlukning vil ske på nye vilkår.


§ 10. Hosting/Cloud

10.1) Hvis Ravn IT påtager sig at hoste (drifte) hele eller dele af kundens IT-miljø, herunder også websites, gælder der herfor følgende vilkår:

10.1.1) Al hosting sker hos en af Ravn IT valgt underleverandør. 10.1.2) For al hosting gælder Ravn ITs underleverandøres betingelser, som kan udleveres på forlangende. 


10.1.3) Kunden er bekendt med, at adgangen til Kundens IT-miljø/website kan blive afbrudt som følge af forebyggende vedligeholdelse eller som følge af forhold uden for Ravn ITs kontrol.


10.1.4) Ravn IT kan ikke gøres ansvarlig for manglende tilgængelighed, som skyldes

forhold uden for Ravn ITs kontrol/forhold hos underleverandøren, som efter sædvanlige vilkår for hostingydelser ikke kan gøres gældende mod leverandøren.


10.1.5) Kunden er gjort bekendt med og accepterer, at manglende backup i nedetiden ikke er Ravn ITs ansvar.


10.2) Kunden er gjort opmærksom på, at hvis Kunden anvender krypteringsnøgler, så kan de IKKE genskabes, hvis Kunden mister dem. Ravn IT kan derfor ikke holdes ansvarlig for tab af data, som skyldes tab af Kundens krypteringsnøgle.

§ 11. Serviceaftale  

11.1) Kunden har indgået en serviceaftale med Ravn IT, hvis det af Kundens faktura fremgår, at Kunden har tilkøbt en serviceaftale.

11.2) En serviceaftale med Ravn IT omfatter det antal periodiske besøg/online eftersyn, som fremgår af Kundens faktura.


11.3) Ravn IT tager initiativ til gennemførelse af servicebesøg og aftaler tidspunktet med Kunden. Serviceaftalens intervaller aftales med Kunden ved serviceaftalens opstart.


11.4) Inden hvert servicebesøg/online eftersyn skal Kunden sikre sig, at Ravn IT har fuld adgang til Kundens IT-miljø, herunder de computere/mobile enheder, der skal indgå i servicebesøget.


11.5) Med mindre Kunden udtrykkeligt anmoder om, at tiden ikke anvendes hertil, vil Ravn ITs konsulent altid ved et servicebesøg i relevant omfang gennemgå:


11.5.1) Servere og tilstedeværende computere herunder for at se om deres software leveret af Ravn IT er tilstrækkeligt opdateret.


11.5.2) Kundens backupløsning herunder restore rutiner.


11.5.3) Hvorvidt Kundens standard software er opdateret.


11.5.4) Systemlog fra Kundens servere.


11.5.5) Kundens IT-dokumentation.


11.6) En serviceaftale hos Ravn IT kan også bruges til bl.a. ad hoc support, undervisning og forretningsudvikling gennem IT. Et servicebesøg kan, hvis Kunden ønsker det, afsluttes med en mundtlig anbefaling af, hvad Kunden bør få forbedret eller undersøgt nærmere.


11.6.1) Ønsker Kunden yderlige arbejde udført som følge af et servicebesøg, sker dette mod særskilt betaling.


11.7) En serviceaftale kan af hver part opsiges med mindst 1 måneds skriftlig varsel til udløb af en abonnementsperiode.


11.8) Kørsel til og fra aftalens bestemmelsessted er inkluderet i prisen på serviceaftalen. I tilfælde af yderligere kørsel faktureres pr. påbegyndt kvarter efter Ravn ITs gældende prisliste.


11.9) Hvis Ravn IT kører forgæves til et aftalt servicebesøg, har Ravn IT ret til at betragte servicebesøget som gennemført. 


11.10) Ravn IT kan til brug for opfyldelse af serviceaftalen installere hjælpeværktøjer på Kundens computere og mobileenheder, herunder værktøjer der indhenter oplysninger om konfiguration og brug og indberetter disse til Ravn IT.


§ 12. Udviklingsopgaver

12.1) Hvis Ravn IT påtager sig en udviklingsopgave, får Kunden kun brugsret til det udviklede; herunder ophavsretten i det omfang Ravn IT kan overdrage rettighederne.


12.2) Hvis Ravn IT udarbejder design eller opsætning af websites, får Kunden også de fulde brugsrettigheder i det omfang, Ravn IT kan overdrage rettighederne.


12.3) Ravn IT har, uanset ovenstående rettighedsoverdragelse, altid ret til at genanvende det udviklede.


§ 13. Levering- omfang, tid og sted 

13.1) Ravn IT skal levere det hardware og software, der er bestilt af kunden på den af kundens godkendte ordrebekræftelse. Hvis kunden ikke har angivet præcise specifikationer f.eks. med hensyn til fabrikat eller modelnummer har Ravn IT valgfrihed til at vælge fabrikat.

13.2) Ravn IT vælger, om levering skal ske til Ravn IT eller direkte til Kunden.


13.3) Levering til kunden sker som følgende:


13.4) For hardware:


13.4.1) Hvis hardwaren leveres til Ravn IT, så er levering sket, når Ravn IT har modtaget hardwaren og sikret sig, at den leverede hardware er den korrekte.


13.4.2) Hvis hardwaren leveres direkte til Kunden, så er levering sket, når hardwaren sendes til Kunden af Ravn IT eller tredjepart.


13.5) For software:


13.5.1) Levering sker, når installation af softwaren sker på hardware tilhørende Kunden, eller som skal bruges af Kunden.


13.6) Konsulentbistand:


13.6.1) Konsulentbistand er leveret, når Kunden har haft adgang til at gøre sig bekendt med resultatet, hvis et sådant er aftalt, eller når konsulentbistanden er afsluttet.


13.7) Ravn IT er berettiget til at udskyde leveringstidspunktet, såfremt Ravn ITs underleverandører udskyder deres leveringstidspunkt. Ravn IT bestræber sig altid på at levere rettidigt.


13.8) I tilfælde af forsinkelse kan Kunden ikke opnå erstatning eller hæve købet.


13.9) Ravn IT kan opkræve fragt-, leverings- og ekspeditionsgebyrer, herunder gennemfakturere fragt- leverings- og ekspeditionsomkostninger faktureret af tredjemand.


 § 14. Reklamation/fejl

14.1) Kunden skal straks og uden ophold reklamere til Ravn IT over fejl eller forsinkelse. Når Kunden modtager hardware/software, skal Kunden straks og inden udpakning seneste næste hverdag efter modtagelsen undersøge hardwaren og/eller softwaren og sikre sig, at det opfylder de specifikationer, der er aftalt med Ravn IT.

14.2) Reklamation, der sker senere end 36 timer efter, at Kunden kunne eller burde have opdaget fejlen/forsinkelsen, vil blive afvist. Reklamationer, der ikke er gjort gældende inden 3 måneder efter leveringsdato, kan ikke senere gøres gældende.


14.3) Har kunden tilkøbt eller fået fabriksgarantier, gælder vilkårene for anmeldelse af krav under garantien som rettidig reklamation.


14.4) For opsætning/klargøring gælder, at Kunden senest to hverdage efter modtagelsen af hardwaren, skal komme med en reklamation, hvis Kunden ikke er enig i, at hardwaren er korrekt opsat/klargjort.


14.4.1) Kunden er gjort opmærksom på og accepterer, at originalemballagen er en væsentlig del af alle leverancer, og at enhver ombytning mv. af leverede produkter kræver, at Kunden er i besiddelse af en intakt original emballage.


14.5) Enhver reklamation skal præcis angive, hvad der er galt med Ravn ITs leverance, og hvad Kunden præcis ønsker, at Ravn IT skal foretage sig.


14.6) Ravn IT giver herefter Kunden besked om, hvorvidt reklamationen kan imødekommes. Ravn IT har frit valg mellem at udføre omlevering, udbedring eller give Kunden et forholdsmæssigt nedslag i prisen.


14.6.1) Omlevering/udbedring skal ske inden for rimelig tid, og så hurtigt som det for Ravn IT er praktisk muligt.


14.6.2) Varer i brudt emballage returneres ikke.


14.6.3) Ravn IT er ved returnering af produkter berettiget til at opkræve et gebyr på 20 % af fakturaværdien, dog mindst kr. 100,-.


§ 15. Ravn ITs ansvar samt begrænsninger i ansvar  

15.1) Ravn IT er erstatningsansvarlig efter dansk rets almindelige erstatningsregler for tab som følge af handlinger eller undladelser forårsaget af Ravn IT eller parter, som Ravn IT har ansvaret for; herunder Ravn ITs leverandører med nedenfor anførte begrænsninger:


15.1.1) Ravn IT er ikke erstatningsansvarlig for tab, der er opstået som følge af afbrydelser, forstyrrelser eller ændringer af offentlige netværk, elnet og/eller tjenesteydelser i forbindelse med foranstaltninger, der skønnes nødvendige af tekniske, vedligeholdelsesmæssige og driftsmæssige årsager eller er pålagt af myndighederne; medmindre Ravn IT har forsømt at begrænse ulemperne herved.


15.1.2) Ravn IT er ikke erstatningsansvarlig for Kundens indirekte tab. Herunder men ikke begrænset til tabt avance, produktionstab, tab som følge af, at Kunden ikke kan bruge en ydelse fra Ravn IT som, forudsat af Kunden, tab som følge af at en aftale med tredjepart falder bort, misligholdes og lignende. Ravn IT er ikke erstatningsansvarlig for tab, som følge af ændring af indholdet af data modtaget eller afsendt fra Kunden, som skyldes transmissionsfejl.


15.1.3) Ravn IT er ikke erstatningsansvarlig for tab som følge af uopfordret eller uønsket fremsendelse af data til Kunden eller som følge af Kundens tab af personlige data eller installeret software.


15.1.4) Ravn IT er ikke erstatningsansvarlig for tab som følge af uvedkommendes adgang til Kundens data og/eller systemer.


15.1.5) Ravn IT kan ikke holdes ansvarlig for Kundens overtrædelse af dansk lovgivning eller krænkelse af tredjeparts rettigheder i forbindelse opbevaring af data for Kunden.


15.1.6) Ravn ITs erstatningsansvar kan uanset årsagen til skaden/tabet, dog bortset fra tab forårsaget af forsæt/grov uagtsomhed fra Ravn ITs ansattes side eller underleverandørers side, aldrig overstige et beløb svarende til Kundens løbende betalinger til Ravn IT de seneste 6 måneder forud for skadestidspunktet.


15.1.7) Erstatning ved køb af hardware/software er begrænset til prisen for det pågældende produkt.


§ 16. Force Majeure  

16.1) Ravn IT kan ikke holdes økonomisk eller teknisk ansvarlig, når følgende omstændigheder indtræder efter aftalens indgåelse og hindrer eller udsætter opfyldelsen af aftalen: Omstændigheder som Ravn IT ikke kendte eller burde have kendt eller taget i betragtning, da aftalen blev indgået, og som Ravn IT ikke har nogen indflydelse på. Herunder, men ikke udelukkende, arbejdskonflikt, strejker, lock-out, slowdown, voldsomt, usædvanligt eller sjældent forkommen vejrlig, afbrydelser af strømforsyning, leveringsvanskeligheder eller pludselig sygdom eller død, der medfører uventet fravær, brand, krig, rekvirering, beslaglæggelse, offentlige forskrifter, valutarestriktioner, oprør, uroligheder, mangel på transportmidler, mangel på energiforsyning, almindelig vareknaphed, mangler eller forsinkelse fra underleverandør som skyldes nogen af de i dette punkt nævnt omstændigheder eller omstændigheder i øvrigt.

16.2) Såfremt en aftales opfyldelse som følge af ovenstående bliver udskudt med mere end seks måneder, kan begge parter med fjorten dages skriftligt varsel ophæve aftalen.


§ 17. Ændring  

17.1) Ravn IT kan med et varsel på 3 måneder ændre disse salgs- og leveringsbetingelser.

Security Awareness | IT-sikkerhed

Træning til dine medarbejdere, så de bliver bedre rustet til at spotte kritiske IT-trusler.

Læs mere og kontakt os | Vi hjælper dig i gang
Endnu flere grunde til at vælge Ravn IT
ModernWork_2
Ravn IT er Microsoft Solutions Partner og er din garanti for stor erfaring, høj ekspertise og ikke mindst dedikeret fokus på Microsofts produktportefølje.
Ravn IT er certificeret Microsoft 365 Enterprise Administrator
Ravn IT er certificeret Microsoft 365 Security Administrator
Ravn IT er Microsoft 365 Enterprise & Security Administrator, og din garanti for høj teknisk viden på Windows 10, Office samt Enterprise Security & Mobility.
Ravn IT er certificeret Microsoft 365 Azure Administrator
Ravn IT er certificeret Microsoft 365 Azure Security Engineer
Ravn IT er Microsoft Azure Administrator & Security Engineer, og din garanti for høj teknisk viden på Microsoft Azure, herunder virtuelle maskiner, netværk, storage, backup, monitorering og sikkerhed.

Til toppen